Általános szerződési feltételek a Lévai Dental Fogászatának weboldalán.

phone mail Visszahívást kérek
phone+36-20 KATTINTSON mailKATTINTSON Visszahívást kérek
Ajánlatkérés

Általános Szerződési Feltételek

 


ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

- FOGÁSZATI SZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁRA - 


A Lévai Dental Kft, a továbbiakban mint Szolgáltató, mint fogászati szolgáltatás nyújtója, a Ptk. 6:77.§ alapján az alábbi Általános Szerződési Feltételeket alkotja az általa nyújtott fogászati szolgáltatásra vonatkozóan. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) folyamatosan elérhetők a rendelő várótermében, valamint a következő weboldalon: https://www.levaidental.hu/ 

1.    Szolgáltató és Megrendelő

1.1.    Szolgáltató adatai

  • Neve: Lévai Dental Kft.
  • Székhelye (és egyben a panaszügyintézés helye): 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 70.
  • A szolgáltató elérhetősége, a páciensekkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@levaidental.hu
  • Adószáma: 26491062-1-13
  • Telefonszáma: +36 20 244 18 55
  • A szerződés nyelve: magyar

1.2.    Szolgáltató fogászati egészségügyi szolgáltatást (2/2004 (XI.17.) EüM rendelet szerinti szakmakód: 1300) nyújt betegei, ügyfelei részére. Szolgáltató nyilatkozik, hogy az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai, hatósági, működési engedélyekkel, feltételekkel, a tevékenysége folytatásához kapcsolódóan orvosi felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezik, amely az érdekkörében eljárókra is kiterjed. A Szolgáltató a Megrendelő részére a páciens egyedi igényeinek megfelelő egészségügyi szolgáltatást nyújt.
1.3.    A Szolgáltató a tevékenységére irányadó jogszabályi, szakmai előírások betartása mellett megfelelő szakértelemmel, szakképesítéssel rendelkező fogszakorvosok, szakasszisztensek és alvállalkozók igénybevételével teljesíti az általa vállalt szolgáltatás(oka)t, biztosítja az ehhez szükséges anyagokat és asszisztenciát a kezelést nyújtó fogorvos és a Megrendelő által előre egyeztetett időpontban.
1.4.    A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a megrendelt szolgáltatás(ok) teljesítéséhez a Szolgáltató alvállalkozó(ka)t is igénybe vehet, aki(k)nek a tevékenységéért úgy felel, mintha az alvállalkozóira bízott tevékenységet saját maga látta volna el. Ennek tükrében a kezelés ellenértékéről kiállított számla közvetített szolgáltatást (is) tartalmazhat.
1.5.    A Megrendelő az adatbekérő anamnézis lapon, a kezelési tervben, az egyedi szolgáltatási szerződésben vagy egyéb szolgáltatás megrendelésére vonatkozó nyilatkozatban megnevezett páciens. Megrendelő fogászati szolgáltatást vesz igénybe Szolgáltatótól. A Megrendelő az adatbekérő anamnézis lap, a kezelési terv, az egyedi szolgáltatási szerződés, illetve az egyéb szolgáltatás megrendelésére vonatkozó nyilatkozat aláírásával elismeri, hogy az ÁSZF-et megismerte, elolvasta, megértette, az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el.
1.6.    Kiskorú vagy cselekvőképességében korlátozott személy kezelése esetén a törvényes képviselő aláírása és hozzájárulása szükséges a szolgáltatási szerződés létrejöttéhez.
1.7.    Megrendelő a szolgáltatás igénybe vétele előtt Regisztrációs lapot tölt ki, melyen megadja kötelező és opcionális adatait. Az adatok kezelésére vonatkozó szabályokat Szolgáltató Adatvédelmi Tájékoztatója tartalmazza. A kötelező adatok megadása – a sürgősségi szolgáltatás kivételével – a szolgáltatás feltétele.
1.8.    Szolgáltató jogosult Megrendelő személyazonosságának ellenőrzésére fényképes személyazonosító igazolvány megtekintésével. Szolgáltató az igazolványról másolatot nem készít.
1.9.    Megrendelő a Regisztrációs lapon nyilatkozik a tájékoztatók megismeréséről. 

2.    Alapvető rendelkezések

2.1.    Jelen ÁSZF, az annak elválaszthatatlan részét – mellékletként – képező Általános tájékoztató, Házirend, Általános betegjogi tájékoztató, Adatvédelmi és biztonsági szabályzat, Kamerarendszer működtetésére vonatkozó szabályzat és tájékoztató, az adatbekérő anamnézis lap, a kezelési terv, a Megrendelő nyilatkozatai, a Szolgáltató tevékenységéhez szükséges valamennyi okirat, amelyet a Megrendelő aláírásával ellát, vagy amelyet a Megrendelő a Szolgáltató részére átad a kezelések előtt, együttesen alkotják a Megrendelő és a Szolgáltató közötti szolgáltatási szerződést (a továbbiakban: Szerződés).
2.2.     A Szerződés azon a napon jön létre, amelyen a Megrendelő az adatbekérő anamnézis lapot aláírja, vagy az egyedi árajánlatban foglalt feltételekkel a kezelést megkezdi.
2.3.    Amennyiben a kezelési terv vagy a Szerződés mást nem tartalmaz, a Szerződést a felek határozatlan időre kötik meg, amely időtartam alatt az egyes kezelések, anyagok, közvetített szolgáltatások megrendelésére, teljesítésére jelen ÁSZF feltételei szerint kerül sor az aktualizált kezelési tervben vagy a Szerződésben rögzített feltételek szerint.
2.4.    Az ÁSZF, a Regisztrációs lap, a Kezelési terv, a Megrendelő egyéb nyilatkozatai, a Szolgáltató tevékenységéhez szükséges valamennyi okirat, amelyet a Megrendelő aláírásával ellát, vagy amelyet a Megrendelő a Szolgáltató részére személyesen átad a kezelések előtt, együttesen tartalmazzák a Megrendelő és a Szolgáltató közötti szolgáltatási szerződést.
2.5.    Eltérő írásos megállapodás hiányában jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Szolgáltató által tett ajánlatokra, az általa teljesített fogászati, szájsebészeti és fogtechnikai szolgáltatásokra, valamint minden, a Szolgáltató által kötött szerződésre. 
2.6.    Jelen ÁSZF hatálya kiterjed a térítéses és a társadalombiztosítás által finanszírozott ellátásokra is azzal, hogy a társadalombiztosítási ellátások esetén jelen ÁSZF csak annyiban alkalmazható, amennyiben a szolgáltatásra vonatkozó jogszabályokkal nem ellentétes. 
2.7.    Jelen ÁSZF 2021. január 1. napjától hatályos, és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 15 (tizenöt) nappal a weboldalon közzéteszi. 
2.8.    Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire.

3.    A szolgáltatás ellenértéke

3.1.    A Szolgáltató a szolgáltatások díjairól a Megrendelőket a rendelőjében nyomtatott és a weboldalon digitális formában tájékoztatja. A Szolgáltató a közvetített szolgáltatásokért nem felel, az a mindenkori alvállalkozó díjszabásának függvénye, melyről a Szolgáltató a Megrendelőt legkésőbb a kezelés megkezdésekor szóban vagy írásban tájékoztatja.
3.2.    A Szolgáltató jogosult az adott páciensre irányadó árlista keretei között, a külföldről érkező Megrendelők rövid tartózkodására tekintettel szükséges különösen gyors és komplex kezelés, az esetlegesen részben külföldön végzett állapotfelmérés, az idegen nyelvű dokumentáció (számlák, egészségügyi iratok) kiállítása, az utazással és időpont foglalással kapcsolatos ügyintézés, az idegen nyelven nyújtott szolgáltatások, a telefonos konzultációk, a külföldi biztosítókkal történő kapcsolattartás, az egyedi visszatérítési igények lebonyolítása, a jótállási igények külföldön történő érvényesítésének koordinálása, a folyamatos idegen nyelvű kapcsolattartás és a kiemelkedően hatékony kezelési környezet kialakítása miatt díjszabását minden esetben egyedileg, a Megrendelő helyzetéhez és igényeihez igazítani.
3.3.    A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a kezelési tervben vagy a Szerződésben rögzített díjtételek módosításra kerüljenek a kezelés során előálló szakmai okok miatt.
3.4.    A kezelések konkrét díjtételei, a kezelésekhez felhasznált anyagok, a közvetített szolgáltatások költségei az ajánlatban, a kezelési tervben, a Szerződésben, illetve a kezelések befejezésekor kerülnek rögzítésre.
3.5.    A kezelési terv vagy a Szerződés aláírásával a Megrendelő az abban rögzített árajánlatot kifejezetten elfogadja, és vállalja a díj megfizetését. Amennyiben kezelési terv vagy Szerződés nem készül, illetve az konkrét árajánlatot nem tartalmaz, vagy azt a Megrendelő nem írja alá, de a kezelés megtörténik, úgy a Szolgáltató – a kezelés igénybevételekor hatályos, a rendelőben és a weboldalon közzétett és az adott páciensre irányadó – díjszabása alkalmazandó.
3.6.    A kezelések díja a kezelésekkor esedékes, amennyiben a szolgáltatáshoz fogtechnikai anyag nem kerül felhasználásra, amennyiben viszont igen, úgy a díj 50 %-a előre fizetendő, a fennmaradó 50 %-a pedig az adott anyag beépítésekor. A felek közös megegyezéssel, a kezelések megkezdését megelőzően eltérő fizetési ütemezésben is megállapodhatnak. Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat mértéke a jegybanki alapkamat kétszeres összege.
3.7.    Amennyiben a Megrendelő valamely biztosító vagy egészségpénztár finanszírozásával kívánja rendezni a kezelés díját, úgy azt köteles a kezelés megkezdése előtt jelezni a Szolgáltató felé. A Szolgáltató csak a vele szerződéses jogviszonyban álló biztosítóktól és egészségpénztáraktól fogad el térítést.
3.8.    A Megrendelő a kezelés befejezésekor megtekinti a Szolgáltató teljesítését, aki ez alapján állítja ki a számláját a nyújtott szolgáltatásról, a felhasznált anyagok költségeiről, valamint az igénybe vett közvetített szolgáltatások ellenértékéről. A számla aláírásával a Megrendelő a Szolgáltató szerződésszerű teljesítését és a számla átvételét is igazolja. A Szolgáltató által kiállított számla tartalmazza a fizetési kötelezettség teljesítésének módját és határidejét.

4.    Egyéb jogok és kötelezettségek

4.1.    A Megrendelő köteles a vizsgálatokon, a kezeléseken az előzetesen egyeztetett időpontban, arra alkalmas fizikai és pszichikai állapotban megjelenni. A Szolgáltatónak joga van a kezelést megtagadni a Megrendelő elégtelen együttműködése, megváltozott egészségügyi vagy mentális állapota esetén, valamint, ha fizetési kötelezettségének a Megrendelő nem tesz eleget. Ezekben az esetekben a Megrendelő a Szolgáltatóval szemben kárigényt nem érvényesíthet. A Megrendelő köteles továbbá a Szolgáltató által nyújtott és elvégzett szolgáltatást követően a gyógykezelésével kapcsolatban kapott instrukciókat maradéktalanul betartani, és köteles az előírt kontrollvizsgálaton megjelenni.
4.2.    A Megrendelő a kezelést legkésőbb a kezelés időpontját megelőző 24 órával e-mailben vagy telefonon mondhatja le térítésmentesen. Amennyiben a Megrendelő a lemondását késve jelzi, vagy ilyen nyilatkozatot egyáltalán nem tesz, és a kezelésen az előre egyeztetett időpontban nem jelenik meg, vagy 15 percet meghaladóan késve érkezik, a Megrendelő köteles a kezelés időtartamától függően fél óránként 15.000.-Ft  lemondási díj megfizetésére a Szolgáltató részére. Ameddig a késedelmi díj nem kerül kiegyenlítésre, addig nem áll módunkban újabb időpontot biztosítani. 

5.    Adatvédelem, titoktartás

5.1.    Megrendelő nyilatkozik, hogy Szolgáltató Adatvédelmi Tájékoztatóját megismerte.
5.2.    Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a gyógykezelésének kizárólagosan orvosi vonatkozású adatait, tapasztalatait – a Megrendelőt nem azonosítható módon – a Szolgáltató tudományos, kutatási célokra felhasználja.
5.3.    A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az általa az egészségi állapotáról szolgáltatott adatok, információk a fogorvosi ellátások, gyógykezelések tartalmának megválasztásához szükségesek, és akként nyilatkozik, hogy a szolgáltatott adatok teljes körűek, továbbá tudomásul veszi, hogy a kezelések időtartama alatt bekövetkezett változásokról a Szolgáltatót haladéktalanul tájékoztatni köteles.
5.4.    A Megrendelő tudomásul veszi, és nem ellenzi, hogy biztonsági okokból a Szolgáltató rendelőjében hang- és képfelvétel készülhet, mely felvételek tartalmát a Szolgáltató szükség esetén kizárólag hatósági megkeresésre jogosult kiadni. Erre vonatkozóan Szolgáltató Kameratájékoztatót helyez el a váróban, és piktogramokkal figyelmeztet az adatkezelésre.
5.5.    A Szolgáltató a rendelőben elérhetővé teszi az Általános tájékoztatót, a Házirendet, az Általános betegjogi tájékoztatót, az Adatvédelmi Tájékoztatót, a Kamerarendszer működtetésére vonatkozó tájékoztatót, valamint a Betegjogi tájékoztatót.

6.    Egyéb rendelkezések

6.1.    A Megrendelő akként nyilatkozik, hogy a kezelési tervet, a Szerződést aláíró személy aláírásra jogosult, illetve a szolgáltatást igénybe vevő személy cselekvőképes. Korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen személy kezelése esetén a Megrendelő a kezelt személy törvényes képviselője.
6.2.    A Megrendelő a szolgáltatás igénybevételével (ráutaló magatartásával), illetve a kezelési terv, a Szerződés aláírásával elismeri, hogy jelen ÁSZF rendelkezéseit megismerte, azokat tudomásul vette.
6.3.    A Szolgáltató hibás teljesítéséből eredő helytállási kötelezettsége a beépített anyagok hibájából eredő sérülésére, megsemmisülésére terjed ki.
6.4.    Nem terjed ki a Szolgáltató helytállási kötelezettsége, illetve a Szolgáltató mentesül a helytállási kötelezettség alól az alábbi esetekben:
6.4.1.    a kezelés folyamata alatt alkalmazott ideiglenes megoldásokra (ideiglenes tömések, koronák, ragasztások, stb.)
6.4.2.    olyan hibákra és sérülésekre, amelyek a nem rendeltetésszerű használat vagy baleset, extrém erőhatás következtében jönnek létre
6.4.3.    olyan hibákra és sérülésekre, amelyek megállapíthatóan abból adódnak, hogy a Megrendelő nem tartotta be a Szolgáltató utasításait
6.4.4.    a Megrendelő olyan egészségromlására és a beépített anyag ebből eredő meghibásodására, amelyet a Megrendelő életmódja, rossz szokásai (pl.: fogcsikorgatás) vagy betegsége okoz
6.4.5.    ha a Megrendelő az előírt kontrollvizsgálaton és fél évente legalább egy ellenőrzésen nem jelenik meg
6.4.6.    a Megrendelő panasza a szakma által elfogadottan, a kezelés egyik lehetséges következményeként fellépő szövődmény (pl.: gyökérkezelés szükségessége tömés vagy egyéb fogat érintő kezelés után)
6.4.7.    ha a Megrendelő a javasolt kezeléseket nem vette igénybe, a panasz a be nem fejezett kezelési sorozat eredménye
6.4.8.    a Megrendelő nem megfelelő szájhigiénéje, dohányzása, alkoholfogyasztása vagy kábítószer, illetve gyógyszer abúzusa következtében kialakuló panaszok
6.4.9.    a Megrendelő számottevő súlyváltozása esetén
6.4.10.    anyagcsere betegségek (különös tekintettel a csontanyagcsere betegségeire), egyéb súlyos általános betegség esetén
6.4.11.    a fogművek nem megfelelő gondozása, karbantartása esetén
6.4.12.    ha a Megrendelő a kezelés alatt vagy a kezelést követően más szolgáltatótól vesz igénybe fogászati vagy dentálhigiéniai kezelést vagy fogtechnikai munkát
6.4.13.    ha a Megrendelő a minőségi kifogást határidőn belül bejelenti, de a kifogás kivizsgálását, orvoslását nem teszi lehetővé, kontrollvizsgálaton, kezelésen nem jelenik meg, a fogművet nem bocsátja a Szolgáltató rendelkezésére
6.4.14.    a Szolgáltató helytállása más fogászaton igénybe vett szolgáltatás megtérítésére, illetve útiköltség térítésre nem terjed ki
6.5.    Jelen ÁSZF egyes pontjainak érvénytelensége nem jár az ÁSZF többi pontjának érvénytelenségével.
6.6.    A felek az esetleges jogvitáik elbírálására kikötik a Budakörnyéki Járásbíróság, illetve a Budapest Környéki Törvényszék kizárólagos illetékességét.

Törökbálint, 2021. január 1.

dr. Lévai István Attila
ügyvezető
Lévai Dental Kft.
 

Ajánlatkérés

Kérjen időpontot egyszerűen űrlapunk segítségével!

Feliratkozás a hírlevélre

Kérjük, fogadja el az Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztatónkat, ellenkező esetben nem tud regisztrálni, sem árajánlatot kérni.

Honlapkészítés, webdesign, keresőoptimalizálás: Expedient
Marketing tanácsadónk a Marketing Professzorok Kft. 2022 Levaidental